Слободен пристап на информации од јавен карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13 од 2006та година), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Општина Ресен, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Николче Шушевски
Општина Ресен
плоштад “Цар Самоил“ бр.20
тел.: +389 47 551 905
e-mail: nikola.susevski@http://resen.gov.mk

Листа на достапни документи за слободен пристап до информации од јавен карактер:

 

За повеќе информации: http://komspi.mk/

 1. Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр.3/06, 86/08 и 6/10) и член 91 од Статутот на општина Ресен (Службен  гласник на Општина Ресен бр. 7/2010. 13/2013)Градоначалникот на Општина Ресен на  ден  ја донесе  следната:

                                             ЛИСТА  ДО ИНФОРМАЦИИ

                             ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА РЕСЕН

   I).Информации со кои располага општина  Ресен, а кои се утврдени како информации од јавен карактер достапни до барателите, се следниве:

  Статут на Општина Ресен

  1) Информации за работата на Советот на Општина  Ресен

   -Деловник за работа на Советот на Општина Ресен 

  -Одлуки, решенија, заклучоци, иницијативи, препораки, програми, стратегии, ставови, информации

  -Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на општина Ресен (предлози, заклучоци, мислење, ставови)

  2) Информации за работата на Градоначалникот на општина  Ресен

  -Решенија, дозволи, планови, ставови, мислења

  3) Информации за работата на општинската администрација на општина Ресен

  4.) Сектор за правни и општи работи,и јавни дејности

  -Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Ресен  од областа на норматоправните и општите работи, услугите на граѓаните, месната самоуправа, јавни набавки и тендерска документација

  -Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Ресен  од областа на јавните дејности  ( образование и култура, спорт,  социјална и детска заштита  заштита и спасување)

  5.Сектор за урбанизам , комунални дејности локален економски развој и прекугранична соработка

  –   Увид Детален урбанистички план на град  Ресен

  –  Увид Генерални урбанистички планови

  –   увид Урбанистичк план за село

     –  Увид за урбанистички план за вон населено место

    –  Увид во локална урбанистичка планска документација 

    –  увид Изводи од планови

  – Иницијативи, програми и планови во областа на урбанистичкото планирање

  –   Планови и програми од областа на комуналните работи

  -Одлуки, планови, програми од областа на сообраќајот

  -Водење на управна постапка

   – стратегии, планови програми, студии за локален економски развој и прекугранична соработка,

  – Извештаи за реализација

  – проекти, реализација , извори на финансирање

     6 .Сектор за финансиски прашања

  – Буџет на општина Ресен  

  -Завршна сметка

  -Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општината,

  -Одлуки поврзани со донесување на Буџетот

  -Квартални извештаи за реализација на буџетот

  -Одлуки поврзани со утврдувањето на висината и стапките на    данокот на имот, данок на населедство и подарок, данок на подарок на недвижности, комунални такси

  7.Сектор за животна средина

  – стратегии,  Акциони планови  , програми, студии за  животна средина

  – Извештаи 

  – проекти, реализација , извори на финансирање

  8. Одделение за инспекциски надзор

  –  Информации, ставови, мислење од областа на работата на инспекциските служби.

  9. Одделение за управување со човечки ресурси

        Одлуки,  Правилници , решенија програми , информации од областа на работењето на одделението

   10. Одделение за внатрешна ревизија

   -Информации од областа на работењето на одделението

  11. ТППЕ  на општина Ресен

  – Информации од областа на работењето на ТППЕ

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН