Општина
Ресен

НОВОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
08 април 2024
Повеќе
Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен
06 март 2024
Повеќе
Општина Ресен го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад
05 март 2024
Повеќе
Одговори на предлози од Јавност по нацрт извештај за СОЖС
01 март 2024
Повеќе
Записник од јавен увид за СОЖС
01 март 2024
Повеќе
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН ДЕН ОД 10:00 ДО 13:00