Сектор за животна средина

Секторот за животна средина ги врши работите што се однесуваат на:
 • издавање на дозволи и елаборати за животна средина од локално значење утврдени со закон,
 • управуваат со отпад, промоција на искористувањето на отпад, селектирање, компостирање , подигнување на јавна свест
 • заштита на животната средина и природата и преземање мерки за заштита и спречување на загадување на водата,
 • воздухот и почвата и следење на состојбата во областите
 • следење на оперирањето со локалната мониторинг мрежа за Преспанско езеро,
 • управување со информативниот систем и податоците од локалната мониторинг мрежа
 • донесува Програмата за заштита од штетно дејство на водите
 • предлагање на мерки и активности за подобрување на состојбата во областа на животната средина .
 • изготвува периодични и годишни извештаи за влијанијата што ги имаат дејностите и активностите врз животната средина
 • следење на имплементацијата на Локален еколошки акционен план
 • предлагање на промени во Локален еколошки акционен план
 • организирање на подготовката на нов Локален еколошки акционен план на секои 6 години
 • подготвување на едногодишен извештај за спроведувањето на Локален еколошки акционен план кој треба да се достави до Министерство за животна средина и просторно планирање,
 • изработува годишни програми за управување со Паркот на природа „Езерани“, врз основа на одобрениот План за управување
 • врши планирање и спроведување на мониторингот на биотичките и абиотичките елементи на екосистемот, согласно барањата на Планот за управување
 • врши и други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Листа на барања:

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН