Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен
Ја свикувам 57-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.11.2020 година (Понеделник) во 12:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.


За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од 56- та седница
1. Предлог - Програма  за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2021  година.

 1. 2. Предлог- Годишен план за вработување за 2021 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември – Ресен.
 2. 3. Предлог- Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.
 3. 4. Предлог- Годишен план за вработување за 2021 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор.
 4. 5. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ,,Мите Богоевски,,Ресен
 5. 6. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ,,Браќа Миладиновци,,с.Царев Двор
 6.  7. Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во
 7.  ОУ,,Славејко Арсов,, с.Подмочани за учебната 2020/2021 годинa
 8. 8. Предлог - Програма МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2021 година.
 9. 9. Предлог - Програма ФА-уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Ресен за 2021 година.
 10. 10.Предлог-Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште сопственост на
 11.  Р. С. Македонија на подрачјето на Општина Ресен за 2021 година.
 12. 11.  Предлог - Програма ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен за 2021 година.
 13. 12  Предлог - Програма Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2021 година.
 14. 13.  Предлог - Програма Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2021 година.
 15. 14.  Предлог – Програма за чистење на речните корита на подрачјето на Оштина Ресен за 2021 година.
 16. 15.  Предлог-Програма за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомните кучиња нерегистрирани и регистрирани кучиња, 
 17. затекнати на јавни површина, без присуство на сопственикот за 2021 година.
 18. 16.  Предлог - Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2021 година.
 19. 17.  Предлог - Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2021 година.
 20. 18.  Предлог - Програма за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот
 21.  на ПП Езерани во с.Езерани за 2021 година.
 22. 19.  Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен  за 2021 година.
 23. 20.  Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 
 24. заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2021 година.
 25. 21.  Предлог- Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2021 година.
 26. 22.  Предлог-Програма за културни активности што се финансираат од Буџет на Општина Ресен за 2021 година.
 27. 23.  Предлог – Програма за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година.
 28. 24.  Предлог - Програма за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитата
 29.  и спасувањето за 2021 година.         
 30. 25.  Предлог - Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2021 година.
 31. 26.  Предлог – Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување
 32.  на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2021  година.
 33. 27.  .Предлог - Програма за активностите на Општина Ресен од областа на промоција 
 34. и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2021 година.
 35. 28.  Барање од Живко Милошевски  од Ресен за еднократна парична помош.
 36. 29.  Барање од Илче Милошевски од Ресен за еднократна парична помош
 37. 30.  Советнички прашања.

Бр.08-/1999/1                                                                  
                    Претседател

23.11.2020 година                                                                                                                                                                              Никола Станковски

Ресен