Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

Ја свикувам 55-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 20.10.2020 година (вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

       - Усвојување на записникот од 54- та  седница

                            

                            

 1. 1.Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот  на Општина Ресен  за 2020 год.
 2. 2.Предлог- Одлука за формирање на Општински Совет за социјална заштита.
 3. 3.Решение за формирање Комисија на Комисија за изработка на Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2021 година.
 4. 4.Предлог – одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за водната  услуга за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулираниот период 2021-2023 година.
 5.   5.Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга за водна услуга собирање и одведување на урбани отпадни води на  ЈКП Пролетер Ресен за регулираниот  период  2021-2023 година.
 6. 6.Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за водна услуга за пречистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулираниот период 2021-2023 година
 7. 7.Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за услуги извршени со специјални комунални возила или други алатки и опрема
 8. 8. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за услуги од областа на канализацијата
 9. 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за користење на депонијата од други лица
 10. 10. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за наплата на надоместок од корисниците на пазарни услуги на пазарот на мало во Ресен 
 11. 11. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.1263 во КО Дрмени, на барање на Кристо Калешковски од с. Дрмени - Ресен
 12. 12.  Предлог- Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-индивидуална станбена куќа и помошни објекти на КП бр.2853 и на КП бр.2854 во КО Љубојно, на барање на Драгица Ѓоргиевска од с. Љубојно – Ресен
 13. 13.   Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект –планинарски дом на КП бр.507 во КО Лескоец, на барање на ЈУНП „Галичица“ од Охрид, ул. „Галичица“ бб.
 14. 14. Предлог – Оперативна програмаза организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2020/2021

15.Советнички прашања.

   Бр.08- 1789/1                                                                                                                                                                                                                                                                                           Претседател
14.10.2020 година                                                                                                                                                                                                                                                                              Никола Станковски                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ресен