Почетна


Решение за свикување на 49-та седница на Советот


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 49-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.06.2020 година (вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

                                - Усвојување на записникот од 48 та  седница                         

                                                                       

 

  1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период 01.01.2020 година - 31.03.2020 година (прв квартал)
  2. Предлог-Одлука за проширување на средства на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.
  3. Предлог-Одлука  за апликација и учество во проект со наслов “ЕДНА ПРЕСПА“
  4. Предлог – Одлука за  исплата на пумпа за црпење  вода за водоводот на Месна заедница с. Стење
  5. Предлог- Одлука  за  одобрување на финансиска помош  на Општински   фудбалски сојуз Ресен

 

 

Бр.08-1082/1
23.06.2020 година
Ресен


Претседател
Никола Станковски