Почетна


Повик за поднесување на понуди Реконструкција на ОУ Мите Богоевски во с. Болно и адаптација на ОУ Мите Богоевски во с. Јанковец.


Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2 MSIP2 -SIG-NCB-003-2020

1.  Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.
  

2.Република Северна Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на ОУ Мите Богоевски во с. Болно и адаптација на                   ОУ Мите Богоевски во с. Јанковец.


3.Општина  Ресен  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на ОУ Мите Богоевски во с. Болно и адаптација на ОУ Мите Богоевски во с. Јанковец , Општина Ресен .

4.Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

     Адреса: Општина Ресен , Плоштад Цар Самоил бр. 20 , Ресен

     Град: Ресен

     Поштенски број: 7310

     Држава: Република Северна Македонија

     Телефон: +38947 551 770

     Факс: +38947551 908

     Електронска адреса: kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk

            6. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Северна Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 760014075463010

Приходно конто:724125

Програма: 00

 

            7. Тендерската документација може да се добиедиректно од Општина Ресен  со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 11:00ч, 20.07.2020. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 11:00ч, 20.07.2020.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од:  170.000,00 МКД

10. Општина  Ресен

         Адреса: Плоштад Цар Самоил бр. 20

          Град: Ресен

          Поштенски број: 7310

          Архива

          Држава: Република Северна Македонија

Градоначалник

Живко Гошаревски

_____________________