Почетна


Решение за свикување на 48-та седница на Советот


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 48-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.05.2020 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                                - Усвојување на записникот од 47 та  седница                         

                                                                       

  1. Извештај за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта за 2019 година.
  2. Предлог- Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-помошен објект на КП бр.93/1 во КО Сливница, на барање на Иванчо Ристевски од с. Дрмени, Ресен.
  3. Предлог- Одлука за одобрување на финансиска помош  на лицето Боре Ќосевски  од Ресен.
  4. Предлог- Одлука за давање на користење на недвижна  ствар.
  5. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за одлободување од плаќање на паричен надоместок за месеците Април и Мај 2020 година во ЈОУДГ  “ 11- ти Септеври “Ресен.
  6. Советнични прашања.

Напомена: Материјалот по точка 5 од дневниот ред дополнително ќе Ви биде доставен.
Бр.08- 934/1
22.05.2020 година

Ресен
Претседател
Никола Станковски