Почетна


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 42-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 17.12.2019 година (Вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен
 За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

  1. Предлог-Програма за одржувaње на комуналната хигиена во 2020 година.

  1. Предлог- Програма за одржување на јавната чистота во град Ресен за 2020 година

  1. Предлог- Програма за одржување и уредување на градските гробишта во Ресен за 2020 година.
  2. Финансиски план за 2020 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен.
  3. Финансиски план за 2020 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.
  4. Финансиски план за 2020 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.
  5. Финансиски план за 2020 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.
  6. Финансиски план за 2020 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани.
  7. Финансиски план за 2020 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.

10. Финансиски план за 2020 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор.

11. Финансиски план за 2020 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен.

12. Предлог –Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен

13. Предлог –Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

14. Предлог –Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани.

15. Предлог –Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор.

16. Предлог –Решение за разрешување и именување на членови во Училишниот одбор на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.

17. Предлог-Решение за номинирање член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа - Ресен

18. Предлог- Програма за работата на Општинската установа Дом на кутура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2020 година

19. Предлог- Програма за работата на Територијалната противпожарна единица – Ресен за 2020 година

20. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.

21. Предлог – Програма за унапредување на здравствената и социјална    заштита во Општина Ресен  за 2020 година.

22. Програма за активностите на Општина Ресен од областа на образованието во 2020 година

23. Предлог - Програма ЈФ - Изградба на сообраќајна сигнализација на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.

24. Предлог - Програма за ЈГ-изградба на системи за водоснабдување ЈГ0-водоснабдување со вода за пиење во населените места кои не се приклучени на регионалниот водовод во Општина Ресен за 2020 година.

25. Предло - Програма ЈИ-изградба на канализациони системи ЈИО-изградба на фекални канализации во Општина Ресен за 2020 година.

26. Предлог - Програма ЈД-Изградба и реконструкција на локални патишта ЈД0-изградба ,реконструкција, одржување  и заштита на локалните патишта и улици во Општина Ресен за 2020 година.

27. Предлог - Програма ФА-уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.

28. Предлог – Програма за заштита и благосостојба на животните  - тртман на бездомни кучиња, нерегестрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини, без присуство на сопственикот за 2020 година.

29. Предлог – Програма за Енергетска ефикасност 2020-2022.

30. Предлог- Програма за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2020 година

31. Предлог- Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2020 година.

32. Предлог- Годишен план за вработување за 2020 година на Општина Ресен

33. Предлог- Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен

34. Предлог- Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

35. Предлог- Годишен план за вработување за 2020 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани

36. Предлог – Одлука за одобрување на финансиска помош на настраданите од природна непогода –земјотрес во соседна држава Република Албанија.

Напомена: Записникот од 41–та седница и материјалите по точките 1-7, 10,11,16,23,24,25,26,27,28,30 и 31 дополнително ќе Ви биде доставен.

 

Бр.08-2523/1                                                                                         Претседател

10.12.2019 година                                                                            Никола Станковски

Ресен