Почетна


ИЗВЕСТУВАЊЕ


На граѓаните и засегнатите страни за активностите за реновирање/адаптација на постојна градинка и за документот „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “ во Општина Ресен во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги (ППСУ Проект)

Во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ПУСУ Проект) кој се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел зголемување на капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст, Општина Ресен   аплицираше со проект за реновирање/адаптација на постојна градинка.

Согласно Оперативниот прирачник на проектот и Оперативниот прирачник за администрирање на грантови за изградба на предучилишна инфраструктура Министерството за труд и социјална политика и Општината Ресен,  го доставуваат на увид   документот  „Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот реновирање/адаптација на постојна градинка, со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни. 

Документот “Листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјални листа за проверка (чек-листа) за планот за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) “е поставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за труд и социјална политика (http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx) и на Општина Ресен  (http://resen.gov.mk//).

Вашите коментари во однос на  реализацијата на проектот и документот може да ги доставите во рок од 14 дена по поставување на документот на увид  до Наташа Тасевска Стојановска  на  следнава меил адреса  ntstojanovska@mtsp.gov.mk

Министерството за труд и социјална политика

Листа за проверка МКД