Почетна


Свикана 5-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 5-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 13.12.2017 година (среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен   (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам петтата седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 13.12.2017 година (среда) со почеток во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот ,

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 • Усвојување на записникот од претходната седница

   

 1. Предлог - Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2018 година.

   

 2. Предлог – Програма за унапредување на здравствената и социјална    заштита во Општина Ресен  за 2018 година.

   

 3. Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен  за 2018 година.

   

 4. Предлог - Годишна програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2018 година.

   

 5. Предлог-Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2018 година.

   

 6. Предлог-Програма за активности на МОНИТОРИНГ СТАНИЦАТА НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО во с.Стење и ИНФО ЦЕНТАРОТ на ПП Езерани во с.Езерани за 2018 година.

   

 7. Предлог-Програма Ј8-Други комунални услуги Ј80- Чистење на речните корита на подрачјето на Општина Ресен за 2018 година.

   

 8. Програма за одржувње на комуналната хигиена во 2018 година.

 9. Програма за одржување на јавната чистота во град Ресен за 2018 година.

 10. Програма за одржување и уредување на градските гробишта во Ресен за 2018 година.

 11. Финансиски план за 2018 година на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен.

 12. Финансиски план за 2018 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

 13. Финансиски план за 2018 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.

 14. Финансиски план за 2018 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

 15. Финансиски план за 2018 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани.

 16. Финансиски план за 2018 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.

 17. Финансиски план за 2018 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор.

 18. Финансиски план за 2018 година на ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ – Ресен.

 19. Решение за формирање на Комисија за изработка на Предлог - Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2017 година.

 20. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

 21. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.

 22. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

 23. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с. Подмочани.

 24. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор.

 25. Решение за разрешување и именување на членови во Училишен одбор на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с. Љубојно.

 26. Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор на ЈКП ,,Пролетер’’ – Ресен.

 27. Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор на ОУ Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен.

Решение за разрешување и именување на членови во Управен одбор на ЈЗУ ,,Здравствен дом’’ – Ресен.