Почетна


Извештај за стратегиска оценка


Општина Ресен го објавува нацрт извештајот за спроведување на стратегиска оценка врз животната средина.

Достапна на делот 
Животна средина во Е - Општина


Или директно: Нацрт извештај за спроведување на стратегиска оценка