Почетна


Одлука за спроведување на стратегиска оценка


Општина Ресен ја објавува одлуката и формуларите за спроведување на стратегиска оценка врз животната средина.Достапна на делот Животна средина во Е - Општина


Или директно: Одлука за спроведување на стратегиска оценка