Почетна


Самоевалуација на СОУ „Цар Самоил“ Ресен

» 13.12.2019

Во прилог ја објавуваме Самоевалуацијата на СОУ „Цар Самоил“ Ресен Повеќе »


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 10.12.2019

Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 42-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 17.12.2019 година (Вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен Повеќе »


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 25.11.2019

Ја свикувам 41-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 02.12.2019 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »


С О О П Ш Т Е Н И Е

» 11.11.2019

С О О П Ш Т Е Н И Е Општина Ресен, Оддлението за администрирање на даноци, такси и надоместоци, ги известува сите граѓани дека, согласно одредбите од Законот за даноците на имот („Службен Весник на РМ“ бр.61/2004...23/2016), започнува постапка за присилна наплата на данок на имот за физички лица, заклучно 2018 година. Повеќе »


Свикана 40-та седница на Советот на Општина Ресен

» 08.11.2019

Свикана е 40-тата седница на Советот на Општина Ресен, ќе се одржи на ден 15.11.2019 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. Повеќе »

Следна