Ј А В Е Н О Г Л А С

Врз основа на програмата Општинско – корисна работа на ден 01.08.2022 година Општина Ресен  објавува:

Ј  А  В  Е  Н     О Г Л А С

до

Стари и изнемоштени лица како корисници на сервисни услуги во домашни услови и надвор од домот

Се повикуваат сите стари и изнемоштени лица кои живеат сами односно со својот брачен другар на кој им е потребна грижа, да се вклучат во програмата Општинско – корисна работа која што ги опфаќа следните услуги:

  1. Дневна нега на стари и изнемоштени
  2. Набавка на лекови
  3. Прошетка
  4. Помош при извршување на на секојдневните обврски

се со цел унапредување на квалитетот на животот на старите и изнемоштени лица и нивна инклузија во заедницата, како крајни корисници за користење на бесплатни сервисни услуги во домашни услови и надвор од домот, да се пријават во Општина Ресен во период од 03.08 до 09.08.2022 година.

Потребни документи:

  • Пријава за учество во програмата Општинско – корисна работа
  • Лична карта на увид

 

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Ресен кај лицето Јулијана Наумовска број на телефон 074-200-816,  Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“.