СОВЕТ

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН СО МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

Членови

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
СО МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА


ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

Никола
Станковски

СДСМ и коалиција

078 303 781

stankovski19@gmail.com

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА

 

СОВЕТНИК

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

 Јован Тозиевски ВМРО - ДПМНЕ и коалиција 070 688 864  jtozievski@gmail.com 
 Албина Манчевска  СДСМ и коалиција 077 836 435   albina.mancevsk@hotmail.com

Катерина Андоновска Богатиновска

 ВМРО - ДПМНЕ и коалиција

070 820 760
047 489 410

katerincd@hotmai.com

Мишко Пупалевски   СДСМ и коалиција  070 420 430 Pupa91m@gmail.com 
Јаким Стојчевски   ВМРО - ДПМНЕ и коалиција 071 512 804  jakimstojcevski@gmail.com 
Енгин Бахтијар   СДСМ и коалиција  071 225 781 ebahtijar@t.mk 
Џемал Алиндри   ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  070 853 171 cemalalindri@hotmail.com 
Наумче Бузлевски   СДСМ и коалиција 070 548 188   drnaumce@t-home.mk
 Мемет Хоџа  ДУИ  070 214 812 memet-hoxha67@hotmail.com 

Динче Кочевска

ВМРО - ДПМНЕ и коалиција

076 533 459

dinchekochevska@yahoo.com

 Јасмина Чакар Андоновски  СДСМ и коалиција  078 357 071  jasmina_chakar@hotmail.com
 Александар Шуковски  ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  078 452 024  alek_suca@hotmail.com
 Иванчо Ангеловски  СДСМ и коалиција 078 233 411  ivan.angelkovski@yahoo.com 
 Сашко Андреевски  ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  070 403 865  sasko_andreevski@hotmail.com

Надлежности

 1. Го донесува статутот на општината и други прописи;
 2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
 3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за фнансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;
 5. Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
 6. Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
 7. Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
 8. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
 9. Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;
 10. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
 11. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;
 12. Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Миниистерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
 13. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 14. Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и
 15. Врши и други работи утврдени со закон.
 16.  

Доколку советот не ги усвои извештаите од ставот (1) точките (7) и (9) на овој член, може да покрене постапка за вршење на контрола над материјалното и финансиското работење пред надлежниот орган за надзор.

Раководното лице од ставот (1) точка 12 на овој член е избрано ако за него гласале мнозинство од сите совети на општините, кои ги опфаќа подрачната единица на Министерството за внатрешни работи.

Комисии

Согласно член 35 од Статутот на Oпштина Ресен (Службен Гласник на Општина Ресен бр. 7/2010) , постојани комисии на Советот се:

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН