Овоштарство

Според податоците на подрачната единица на Министерството за Земјоделство Шумарство и Водостопанство проследени подолу во табелата, може да се види очекуваниот принос на јаболко за 2013та година.

Очекуван принос на јаболко за 2013 според податоците на МЗШВ

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН