Одделение за инспекциски надзор

Одделението за инспекциски надзор- Инспекторат, ги врши работите што се однесуваат на:

 • грижа и вршење на надзор над примената на законските прописи од соодветна област;
 • инспекциски надзор врз изградбата на објекти од инфраструктурата, режимот на сообраќајот и патиштата;
 • грижа за спречување на дивоградбите и покренува соодветни постапки против бесправните градби на објекти, односно од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
 • инспекциски надзор на јавната чистота, зелените површини, собирање и транспорт на отпад односно од областа на комуналните работи ;
 • инспекциски надзор на јавните претпријатија кои вршат комунални дејности за Општината и на физичките лица кои вршат дејности со дозвола;
 • вршење на инспекциски надзор на прибирањето изворните приходи, локалните даноци и такси
 • инспекциски надзор и се грижи за чистотата на животната средина и природата;
 • инспекциски надзор над вршителите на угостителска и туристичка дејност од мал обем,
 • вршeње на инспекциски надзор и контрола во образованието и спортот;
 • вршење надзор во согласност со Законот за домување.
 • и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.
ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН