Население

Подрачјето содржи 44 топоними на места, од кои 43 се рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина. Во општина Ресен живеат 16.825 жители.

Арвати

137 

Лавци

134 

Асамати

175

Лескоец

12 

Болно

237 

Лева Река

60 

Брајчино

134 

Љубојно

186 

Царев Двор

605 

Наколец

262 

Горна Бела Црква

187

Отешево

Долна Бела Црква

237

Перово

175 

Долно Дупени

235 

Петрино

Дрмени

416 

Подмочани

306 

Евла

106

Покрвеник

65 

Eзерени

203 

Прељубје

16 

Горно Дупени

59 

Претор

142 

Грнчари

417 

Рајца

66 

Илино

Ресен

8748

Избиште

176 

Штрбово

184 

Јанковец

1169 

Шурленци

89

Коњско

Сливница

188

Козјак

117 

Сопотско

222

Kрани

416

Стење

438

Кривени

27 

Стипона

0

Kрушје

107 

Волкодери

114 

Kурбиново

137 

Златари

118 

 

 

 

 

Според пописот од 2002 година во општина Ресен живеат 16.825 жители од кои 50,3% женско население а 49,7% машко население,. Населението е распоредено во 4.847 домаќинства и 8.215 станови, со просечен број на членови во домаќинство 3,5 и просечна населеност од 23 жители на 1км2.Според национална структура македонци се 76,07%, албанци 9,13%,турци 10,68%, срби 0,44%, власи 0,15%, роми 1,09 и други 2,44%.

Ресен

Ресен е општински центар и мал град со 8848 жители (попис 2002), од кои:

·    Македонци 7,011 - 80,14% ·    Турци 1.119 - 12,79% ·    Албанци 205 - 2,34% ·    Роми 169 ·    Срби 58 ·    Власи 18 ·    останати 178

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Арвати

Арвати е село во Општина Ресен., надморска височина 1010 метри, површина на атарот 576.6 км2, според последниот попис во 2002 имало 137 жители.

Асамати

Асамати е село во Општина Ресен., надморска височина 860 метри, површина на атарот 1,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 175 жители.

Болно

Болно е село во Општина Ресен., надморска височина 915метри, површина на атарот 29,4 км2, според последниот попис во 2002 имало 237 жители (234 Македонци.Срби 1, Останати 2)

Брајчино

Брајчино  е село во Општина Ресен., надморска височина 1000 метри, површина на атарот 60,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 134 жители

Волкодери

Волкодери е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 5,9  км2, според последниот попис во 2002 имало 114 жители

Горна Бела Црква

Горна Бела Црква е село во Општина Ресен., надморска височина 864 метри, површина на атарот 2,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 187 жители

Горно Дупени

Горно Дупени село во Општина Ресен., надморска височина 910 метри, површина на атарот 6,7 км2, според последниот попис во 2002 имало 59 жители.

Грнчари

Грнчари е е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 11,3 км2, според последниот попис во 2002 имало 417 жители

Долна Бела Црква

Долна Бела Црква  е село во Општина Ресен., надморска височина 860 метри, површина на атарот 5,7 км2, според последниот попис во 2002 имало 237 жители.

Долно Дупени

Долно Дупени е село во Општина Ресен., надморска височина 890 метри, површина на атарот 14,2 км2, според последниот попис во 2002 имало 235 жители.

Дрмeни

Дрмени е село во Општина Ресен., надморска височина 858 метри, површина на атарот 4,5 км2, според последниот попис во 2002 имало 416 жители.

Евла 

Евла е село во Општина Ресен., надморска височина 925 метри, површина на атарот 26,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 106 жители.

Езерани

Езерани  е село во Општина Ресен., надморска височина 857 метри, површина на атарот 6,6 км2, според последниот попис во 2002 имало 203 жители.

Златари

Златари  е село во Општина Ресен., надморска височина 1040 метри, површина на атарот 15,9 км2, според последниот попис во 2002 имало 118 жители.

Избишта

Избишта е село во Општина Ресен., надморска височина 960 метри, површина на атарот 7,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 176 жители.

Јанковец

Јанковец е село во Општина Ресен., надморска височина 890  метри, површина на атарот 9,1 км2, според последниот попис во 2002 имало 1169 жители.