Одделение за ЛЕР и прекугранична соработка

Одделение за локален економски развој , меѓугранична соработка ги врши работите што се однесуваат на:

  • планирање на локалниот економски развој и водење на економската политика на општината,
  • утврдување на развојните и структурните приоритети, подршка на развојот на малите и средните претпријатија во локално ниво, воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерство,
  • остварување соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации;
  • изготвување на проекти и информации за проекти за аплицирање пред домашни институции и меѓународни организации и асоцијации со цел за добивање на средства во функција на развој на Општината;
  • изготвување и извршување на планови за остварување и овозможување на услови за поддршка на туризмот, угостителството и занаетчиството;
  • следење на сите законски и подзаконски акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот, угостителството и истите ги применува,
  • анализа на состојбата и иницијативи за нивно разрешување,
  • други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.

Листа на достапни барања од одделението за ЛЕР:

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН