Соопштенија

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 29 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015 , 10/2021) и член 95 од Деловникот на Совет на Општина Ресен  донесувам     Р Е Ш Е Н И Е   за свикување на вонредна седница  на Совет на Општина Ресен   …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015 и 10/21), донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен               Ја свикувам втората седница на Советот на Општина Ресен, која ќе …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Извештај од самоевалуација СОУ Цар Самоил

Мисија на училиштето Историјат Визија на училиштето 7Подрачје- Раководство, креирање политика 6Подрачје- Ресурси 5Подрачје-Етос -училишна клима 4Подрачје- Поддршка на учениците 3 Подрачје- Учење и настава 2 Подрачје – Постигнување на учениците 1 Подрачје – наставни планови и програми

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 37 став  1 од  Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ ’’ бр. 5/02 ), донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен Ја свикувам првата седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 12.11.2021 година …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Известување за јавна расправа

Се известуваат сите заинтересирани страни, дека на 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Нацрт текстот на Проектната програма …

Известување за јавна расправа Read More »

Известување за спроведување на постапка за консултации со јавноста во врска со „Извештај за стратегиска оцена на проект за Инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен“

Јавното претпријатие за државни патишта ја информира јавноста, дека согласно Законот за животна средина спроведува постапка за консултации со јавноста во врска со „Извештај за стратегиска оцена за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен“, во должина од околу 9.2 км. Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина …

Известување за спроведување на постапка за консултации со јавноста во врска со „Извештај за стратегиска оцена на проект за Инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен“ Read More »