Новости

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 29 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015 , 10/2021) и член 95 од Деловникот на Совет на Општина Ресен  донесувам     Р Е Ш Е Н И Е   за свикување на вонредна седница  на Совет на Општина Ресен   …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на вонредна седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015 и 10/21), донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен               Ја свикувам втората седница на Советот на Општина Ресен, која ќе …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Извештај од самоевалуација СОУ Цар Самоил

Мисија на училиштето Историјат Визија на училиштето 7Подрачје- Раководство, креирање политика 6Подрачје- Ресурси 5Подрачје-Етос -училишна клима 4Подрачје- Поддршка на учениците 3 Подрачје- Учење и настава 2 Подрачје – Постигнување на учениците 1 Подрачје – наставни планови и програми

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 37 став  1 од  Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ ’’ бр. 5/02 ), донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен Ја свикувам првата седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 12.11.2021 година …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на прва седница на Совет на Општина Ресен Read More »

Invitation to tender Green Inter E Mobility

invitation Green Inter-e-Mobility CN1-SO2.1 -SC039 (09-1592-3)   A: b8o3_contractnotice_simp_en b8o4_invit_simp_en.Resen Com system b8o5_itt_simp_en Study for the ITIS and the Communication B: b8f_annexiitorglobal_en Resen com system.doc b8g_annexiiiom_en.doc Resen b8i1_annexvbudgetglobal_en.doc b8o2_contract_simp_en & Special conditions Resen com.system FIF Resen General conditions Resen key experts CV LEF (natural) Resen LEF Private Resen LEF Public Resen C: b8l_admingrid_en.doc REsen b8m2_evalgrid_globa …

Invitation to tender Green Inter E Mobility Read More »

Известување за јавна расправа

Се известуваат сите заинтересирани страни, дека на 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Нацрт текстот на Проектната програма …

Известување за јавна расправа Read More »