Одделение за администрирање на даноци такси и надоместоци

Одделение за администрирање на даноци, такси и надоместоци, ги врши работите што се однесуваат на:

 • прибирање и следење на прибирањето на сопствените приходи на буџетот на општината,
 •  утврдување и наплата на сопствените приходи,
 • администрирање на локалните даноци и комуналните такси на општината,
 • усогласување на состојбата во даночната евиденција,
 • евидентирање на задолжувањата и раздолжувањата на даноците, таксите и подготвува завршна сметка за овие приходи,
 • присилна наплата на даночен долг, парична казна и камата,
 •  водење на регистар на недвижен и подвижен имот на општината,
 •  следење и применување на прописите што се однесуваат на утврдување на данокот на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, и комунални такси,
 •  водење на управна постапка и врши и други работи во согласност со закон и други прописи од оваа област и
 •  пресметува висината на даноците по даночни обврзници
 • дава предлози за определување на висината на ставката во согласно со законот
 •  анализа во областа во која има надлежност и му предлага на советот, неговите работни тела и Градоначалникот мерки за решавање дава извештаи за состојбата со висината на облогот и наплатата
 •  и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.

Листа на барања од одделението за администирање на даноци, такси и надоместоци кои може да ги преземете:

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН