Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 72-та седница

Решение за свикување на 72 та седница