‪Свикување на свечена седница на Советот на Општина Ресен