Соопштение за ЈА и ЈП

За организрање на јавна презентација и јавна анкета по предлог план за измени и дополнувања на ДУП за УЕ2 и зона за сервиси општина Ресен – Ресен   Соопштение за ЈП и ЈА