Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам   Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен   Ја свикувам 63-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи …

Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен Read More »