РЕШЕНИЕ за свикување седница

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен Ја свикувам 62-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден …

РЕШЕНИЕ за свикување седница Read More »