Јавен Повик

Јавен повик за доделување на средства на спортски здруженија, клубови и спортски сојузи на територијата на општина Ресен за 2021.