РЕШЕНИЕ за свикување седница

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

Ја свикувам 62-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 22.02.2021 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

За седницата се предлага следниот:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

– Усвојување на записникот од  61 -та  седница

 1. Предлог-Одлука  за давање  согласност на Статутот на Општинско основно училиште „Гоце Делчев “  – Ресен.
 2. Измена и допoлнување на Годишниот  план за вработување  за 2021 година на ЈОУДГ „11- ти Септември“ Ресен.
 3. Предлог-Одлука  за  изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2021 година.
 4. Предлог- Oдлука за искористување на одобрените средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 и Буџет за 2021 година.
 5. Предлог-Одлука  за  ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на типска училишна спортска сала модел 1 на Основно училиште „Гоце Делчев“  во г. Ресен- Општина Ресен.
 6. Предлог-Одлука  за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект- индивидуална станбена куќа на КП бр.2605/1 во КО Ресен, на барање на Мирлин Елмазовски од Ресен, ул. „Бигла“ бр.17
 7. Предлог-Одлука  за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект- помошен објект Пр на КП бр.361/1 во КО Стење, на барање на Данче Раповски од с. Стење – Ресен
 8. Предлог-Одлука  за отстапување на времено користење на  движни ствари на ЈКП “Пролетер“ Ресен. (Стење)
 9. Предлог-Одлука за отстапување на времено користење движни ствари на ЈКП “Пролетер“ Ресен. (Сливница)
 10.  Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2020 година.
 11.  Советнички прашања.

Напомена:  За точката 8 од дневниот ред , позициите во  Предлог-Одлуката за опремата за плажа Стење, во табелата под редните броеви:15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, ќе бидат дополнително определени, по увидот на лице место од страна на  Пописната комисија  на Општина Ресен, кое ќе ја утврди состојбата по направениот попис.

 

 

 

Бр.08-343/1                                                                                        Претседател

15.02.2021 година                                                                            Никола Станковски

Ресен