Дополнување дневен ред на 61 – та седница

Во врска со 61 –та седница на Советот на Општина Ресен закажана за ден 28.01.2021 година, како дополнување на дневниот ред се предлагаат и се доставува материјал по следните точки:

Предлог – Олука  за давање  согласност на Статутот на Општинско основно училиште „Димитар Влахов “  с. Љубојно-Ресен.
Решение за разрешување на член на Училишен одбор при ОУ “Славејко Арсов“ с.Подмочани.
Предлог – Програма  за измена и дополнување на Програмата за унапредување на здравствената и социјална заштита во Општина Ресен  за 2021 година