Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува

              Ја свикувам 53-та седница(  вонредна ) на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 16.09.2020 година ( среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

           

1.Предлог – Одлука  за доставување на барања за согласност од Владата на Република Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство во дел од основните и средното општинско училиште во Општина Ресен  во учебната 2020/2021 година

2.Предлог – Одлука за организирање и реализирање на манифестацијата „Преспански јаболкобер 2020“.

Напомена: Записникот од 51 седница ќе биде доставен на наредната седница.


Бр.08- 1607/1                                                                          Претседател

14.09.2020 година Ресен                                                                 Никола Станковски