Почетна


Р Е Ш Е Н И Е За свикување на Свечена седница на Советот на Општина Ресен


Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесуваР Е Ш Е Н И Е


За свикување на Свечена седница на

Советот на Општина Ресен

 

 

 

 

            Ја свикувам Свечената седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2020 година (петок) во 11:00 часот во големата сала на Општина Ресен.

            За седницата се предлага следниот

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Избор на работно претседателство.

  1. Обраќање на Градоначалникот на Општина Ресен Живко Гошаревски по повод 76 години од ослободувањето на Ресен и Преспа.

  1. Формирање на делегации за полагање на свежо цвеќе на бистите на паднатите борци.

 

 

Бр.08-1551/1                                                                        Претседател      

03.09.2020 година                                                               Никола Станковски,ср 

Ресен