Администрација

Надлежности

Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија и Територијална противпожарна единица;  

1.         Сектор за  правни  и  општи работи:    
1.1        Одделение за правни  и општи работи, и                       
1.2        Одделение за јавни дејности ;    

2.         Сектор за финансиски прашања:    
2.1        Одделение за буџетска координација;  
2.2        Одделение за буџетка контрола;            
2.3        Одделение за сметководство и плаќања, и  
2.4        Одделение  за администрирање на даноци, такси и надоместоци;                                       

3.         Сектор  за урбанизам, комунални работи,  локален  економски развој и прекугранична соработка:     
3.1        Одделение за урбанизам и комунални работи, и              
3.2        Одделение за локален  економски развој и прекугранична соработка

4.         Сектор за животна средина:                
4.1        Одделение за животна средина и управување со отпад                 
4.2        Одделение за управување со води и заштита на природата              

5.         Одделение за управување со човечки ресурси;            
6.         Одделение за внатрешна ревизија;            
7.         Одделение  за инспекциски надзор- Инспекторат;            
8.         Територијална противпожарна единица на Општината.

ПРИЈАВИ
ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЕН ДЕН
ОД 10:00 ДО 13:00

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ

НА ПЕЛАГОНСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН