Одделение за инспекциски надзорОдделението  за инспекциски надзор- Инспекторат, ги врши работите што се однесуваат на:


- грижа и вршење на  надзор над примената на законските прописи од соодветна област;

- инспекциски надзор врз изградбата на објекти од инфраструктурата, режимот на  сообраќајот и патиштата;

- грижа за спречување на дивоградбите и покренува соодветни постапки против  бесправните  градби на објекти, односно од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;

- инспекциски надзор на јавната чистота, зелените површини, собирање и транспорт на отпад  односно од областа на комуналните работи ;

- инспекциски надзор на јавните претпријатија кои вршат комунални дејности  за

Општината и на физичките лица кои вршат дејности со дозвола;

- вршење  на инспекциски надзор на прибирањето изворните приходи, локалните даноци и такси

- инспекциски надзор и се грижи за чистотата на животната средина и природата;

- инспекциски надзор над вршителите на угостителска и туристичка дејност од мал обем,

- вршeње на   инспекциски надзор и контрола во образованието и спортот;

- вршење надзор во согласност со Законот за домување.

- и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.


Извештаи и документација од инспекциски служби:

Инспекторат за животна средина: 


Квартален извештај 2015

Квартален 2016 - I, II, III


Квартален 2016-IV,V,VI

Квартален 2016-VII,VIII,IX

Квартален 2016-X,XI,XII


Квартален 2017-I,II,III

Квартален 2017-IV,V,VI

Квартален 2017-VII,VIII,IX

Квартален извештај 2017 X,XI,XII

Квартален извештај 2018 I,II,III

Квартален 2018-VII,VIII,IX

Квартален извештај 2018-X,XI,XII-2018


Квартален извештај 2019 I,II,III

Квартален извештај 2019 IV,V,VI

Квартален извештај 2019 VII,VIII i IX

Годишен план за работа 2020.pdf