Сектор за животна средина

Секторот за животна средина ги врши работите што се однесуваат на:
 

- издавање на дозволи и елаборати за животна средина од локално значење утврдени со закон,

- управуваат со отпад, промоција на искористувањето на отпад, селектирање, компостирање , подигнување на јавна свест

- заштита на животната средина и природата и преземање мерки за заштита и спречување на загадување на водата,

- воздухот и почвата и следење на состојбата во областите

- следење на оперирањето со локалната мониторинг мрежа за Преспанско езеро,

- управување со информативниот систем  и податоците од локалната мониторинг мрежа

- донесува Програмата за заштита од штетно дејство на водите

- предлагање на мерки и активности за подобрување на состојбата во областа на животната средина .

- изготвува периодични и годишни извештаи за влијанијата што ги имаат дејностите и активностите врз животната средина

- следење на имплементацијата на Локален еколошки  акционен план

- предлагање на промени во Локален еколошки акционен план

- организирање на подготовката на нов Локален еколошки   акционен план   на секои 6 години

- подготвување на едногодишен извештај за спроведувањето на Локален еколошки  акционен план  кој треба да се достави до Министерство за животна средина и просторно планирање,

- изработува  годишни програми за управување со Паркот на природа „Езерани“, врз основа на одобрениот План за управување

- врши  планирање и спроведување на мониторингот на биотичките и абиотичките елементи на екосистемот, согласно барањата на Планот за управување

- врши и  други работи утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.Барање за одобрување на елаборат за заштита на Животна Средина 

Образец за добивање на Б-дозвола за усогласување со оперативен план

Образец за Оперативен план


Б - дозволи за усогласување со Оперативен план

Транспортен формулар за отпад

Б – ИСКЗ “Свисслион - Агроплод” ДОО увоз – извоз Ресен

Б-ИСКЗ ДПТУ “ Леарница за алуминиум и цинк” ДОО увоз – извоз Ресен

Б-ИСКЗ Марковски Компани Дооел

Одлука за спроведување на Стратегиска оценка

Нацрт извештај за стратегиска оценка

Сектор за животна средина-Оперативен план за заштита и одбрана од поплави на територија на Општина Ресен

ЛЕАП 2017-2022

Нацрт СОЗС - План за упр. со Преспанско Езеро