е-Дозволи за градење

Систем за е-дозволи за градење


Вовед во системот за електронско издавање на градежни дозволи (е-дозволи)Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење 
www.gradezna-dozvola.mk

Кориснички упатства : Корисничко упаство за поднесители  ; Корисничко упатство за службеници ;

Правилник : Правилник за начинот на спроведување  на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник : Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите означувањето на проектот начинот на заверка на проектот

*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)