Извештаи
Годишен извештај на Општина Ресен за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за период 01.01.2015-31.12.2015


*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)