Одделение за ЛЕР и прекугранична соработка

Одделение за локален економски развој , меѓугранична соработка ги врши работите што се однесуваат на: 
  

- планирање на локалниот економски развој и  водење на економската политика на општината,

- утврдување на развојните и структурните приоритети, подршка на развојот на малите и средните претпријатија во локално ниво, воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерство,

- остварување соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации;

- изготвување на проекти и информации за проекти за аплицирање пред домашни институции и меѓународни организации и асоцијации со цел за добивање на средства во функција на развој на Општината;

- изготвување и извршување на планови за остварување и овозможување на услови за поддршка на туризмот, угостителството и занаетчиството;

- следење на  сите законски и подзаконски акти од областа на трговијата, занаетчиството, туризмот, угостителството и истите ги применува,

- анализа на состојбата и иницијативи за нивно разрешување,  

- други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.Листа на достапни барања од одделението за ЛЕР:

Барање за поставување на урбана опрема за вршење на трговска дејност

Барање за поставување урбана опрема пред деловна просторијаза вршење на угостителска дејност

Барање за урбана опрема (постоечки монтажно-демонтажниобјекти)

Барање за користење на плоштад

Барање за заверка на нормативи за храна и пијалоци


Барање за ИПАРД потврда  

Пријавa за исполнување на МТУ за вршење дејност од мал oбем


Барање за упис во регистарот за вршење угостителска дејност