Одделение за урбанизам и комунални работи

Одделение за урбанизам   и комунални работи, ги врши работите што се однесуваат на: 

 

- следење на  законските и подзаконските акти од областа на урбанизмот, посторното планирање и заштитата на животната средина,

- следење на состојбата во областа на урбанизмот на подрачјето на Општината и покренува иницијативи и предлози за донесување или изменување на детални урбанистички планови,

- прибирање  и стручно обработување на  барањата и иницијативите од физички и правни лица за измена на детални урбанистички планови,

- подготвување на  документацијата и информационата основа за покренување постапка за изработка,

- донесување или изменување на детални урбанистички планови на Општината,

- учество  во изработка на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општината,

- издавање на одобренија за градба,

- следење на  законските и подзаконските акти од областа на комунални работи, сообраќај, изградба и одржување на комуналната инфраструктура и истите ги применува,

- работи во врска со организирање, изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици,

- вршење на работите сврзани со јавното осветлување во градот и  населените места на подрачјето на Општината,

- следење на состојбите за уредување и одржување на јавното зеленило,

- вршење  и други работи што со посебни закони за комунални дејности се дадени во надлежност на Општината,

- следење на прописите од областа на комунални работи, сообраќај, изградба и одржување на комуналната инфраструктура и давање на  мислења по истите од својата област,

- учествува во изготвување на програми и извештаи и ја следи проблематиката од областа на комунални работи, сообраќај, - изградба и одржување на комуналната инфраструктура,

- уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници,

- грижа за изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање,

- регулирање на режимот на сообраќај,

- анализа на состојбата и дава иницијативи за нивно разрешување од областа на комунални работи, сообраќај, изградба и - одржување на комуналната инфраструктура,

- организирање на работите со јавното осветлување на население места,

- и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите прописи.Листа на барања од одделението кои можете да ги преземете:

Обрасци за легализација

Барање дозвола за поставување на инсталации

Барање решение за електронска комуникациска опрема во сообраќајот 

Барање на решение за изградба на базен

Барање на решение за изградба на градби за олеснување на движење на лица со инвалидитет

Барање решение за изградба на ограда 

Барање решение за изградба на помошни градби

Барање решение за изградба на потпорен ѕид

Барање на решение за изградба на споменици

Барање на решение за изградба при вргадување и опрема

Барање на решение за некатегоризиран пат

Барање на решение за автоматско регулирање на премин

Барање на решение за електронска комуникациска опрема за пренос на слика

Барање на решение за поставување на рекламни паноа 

Барање на дозвола за посебен линиски превоз

Барање за издавање на извод од план

Барање на лиценца за авто такси превоз

Барање на одобрение за градење

Барање за одобрување на планска програма

Барање за промена на барател за утврдување на правен статус

Барање на решение за изградба на градобијни и објекти за сигнализација во воздушен сообраќај

Барање на решение за изградба на мерни станици за заштита на медиумите

Барање решение за привремени градби за истражувачки дејности

Барање лиценца за општински линиски превоз


Барање за уверение за во или градежен реон

Барање за издавање на одобрение за градење

Барање за издавање на потврда за куќен број

Барање за легализација на магацини

Барање за одобрение за употреба за индивидуално домување до 300м2

Барање за измирени даноци

Барање за одобрение за употреба

Барање за одобрување на архитектонско-урбанистички проект

Барање за одобрување на ЛУПД

Барање за потврда дека катастарската граница се совпаѓа со урбанистичката

Барање за правосилен печат

Барање за промена на инвеститор

Барање за увид и исправка на личните податоци

Барање на дозвола за посебен линиски превоз

*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)