Слободен пристап на информации од јавен карактер

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13 од 2006та година), кој почна да се применува на 1 септември 2006 година, имателот на информации – Општина Ресен, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, го определува државниот службеник:

Николче Шушевски
Општина Ресен
плоштад “Цар Самоил“ бр.20
Р. Македонија
тел.: +389 47 551 905
e-mail: nikola.susevski@resen.gov.mk

Листа на достапни документи за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Потврда за прием на барање

Жалба

Потврда за прием на жалба


За повеќе информации: http://komspi.mk/


*Доколу имате проблем со прегледот на .pdf содржините преземете го следниот софтвер (adobe reader) или (foxit reader)


ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА РЕСЕН:


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр.3/06, 86/08 и 6/10) и член 91 од Статутот на општина Ресен (Службен  гласник на Општина Ресен бр. 7/2010. 13/2013)Градоначалникот на Општина Ресен на  ден  ја донесе  следната:

 

                                          ЛИСТА  ДО ИНФОРМАЦИИ

                           ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА РЕСЕН

 

 

I).Информации со кои располага општина  Ресен, а кои се утврдени како информации од јавен карактер достапни до барателите, се следниве:

 

Статут на Општина Ресен

1) Информации за работата на Советот на Општина  Ресен

 -Деловник за работа на Советот на Општина Ресен 

-Одлуки, решенија, заклучоци, иницијативи, препораки, програми, стратегии, ставови, информации

-Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на општина Ресен (предлози, заклучоци, мислење, ставови)

 

2) Информации за работата на Градоначалникот на општина  Ресен

-Решенија, дозволи, планови, ставови, мислења

 

3) Информации за работата на општинската администрација на општина Ресен

 

4.) Сектор за правни и општи работи,и јавни дејности

-Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Ресен  од областа на норматоправните и општите работи, услугите на граѓаните, месната самоуправа, јавни набавки и тендерска документација

-Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Ресен  од областа на јавните дејности  ( образование и култура, спорт,  социјална и детска заштита  заштита и спасување)

5.Сектор за урбанизам , комунални дејности локален економски развој и прекугранична соработка

-   Увид Детален урбанистички план на град  Ресен

-  Увид Генерални урбанистички планови

-   увид Урбанистичк план за село

   -  Увид за урбанистички план за вон населено место

  -  Увид во локална урбанистичка планска документација 

  -  увид Изводи од планови

- Иницијативи, програми и планови во областа на урбанистичкото планирање

-   Планови и програми од областа на комуналните работи

-Одлуки, планови, програми од областа на сообраќајот

-Водење на управна постапка

 - стратегии, планови програми, студии за локален економски развој и прекугранична соработка,

- Извештаи за реализација

- проекти, реализација , извори на финансирање

   6 .Сектор за финансиски прашања

  

- Буџет на општина Ресен  

-Завршна сметка

-Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општината,

-Одлуки поврзани со донесување на Буџетот

-Квартални извештаи за реализација на буџетот

-Одлуки поврзани со утврдувањето на висината и стапките на    данокот на имот, данок на населедство и подарок, данок на подарок на недвижности, комунални такси

 

7.Сектор за животна средина

- стратегии,  Акциони планови  , програми, студии за  животна средина

- Извештаи 

- проекти, реализација , извори на финансирање

 

8. Одделение за инспекциски надзор

 

-  Информации, ставови, мислење од областа на работата на инспекциските служби.

 

9. Одделение за управување со човечки ресурси

 

     Одлуки,  Правилници , решенија програми , информации од областа на работењето на одделението

 

 

 10. Одделение за внатрешна ревизија

 

-Информации од областа на работењето на одделението

 

11. ТППЕ  на општина Ресен

- Информации од областа на работењето на ТППЕ