Информации


51-та седница на Советот на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општа Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), Се свикува 51-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 26.08.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 За седницата се предлага следниот

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

                                - Усвојување на записникот од 50- та  седница                        

 

1.   .1.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за извештајниот период од (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година.

 

2.    2.Годишна програма за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година.

 

3.    3.Годишна програма за работа на ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2020/2021 година.

 

4.    4.Годишна програма за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ – с.Подмочани ,Ресен во учебната 2020/2021 година.

 

5.    5.Годишна програма за работа на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с.Царев Двор ,Ресен во учебната 2020/2021 година.

 

6.    6.Годишна програма за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Подмочани ,Ресен во учебната 2020/2021 година.

 

7.    7.Годишен план за вработување на СОУ ,,Цар Самоил’’-Ресен за 2021 година.

 

8.    8.Годишен план за вработување на ОУ ,,Гоце Делчев’’-Ресен за 2021 година.

 

9.    9.Годишен план за вработување на ОУ ,,Мите Богоевски’’-Ресен за 2021 година.

 

10.10. Годишен план за вработување на ОУ ,,Славејко Арсов’’-с.Подмочани ,за 2021 година.

 

11. 11.Годишен план за вработување на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’-с.Царев Двор за 2021 година.

 

12.12. Годишен план за вработување на ОУ ,,Димитар Влахов’’-с.Љубојно, за 2021 година.

 

13. 13.Годишен план за вработување на ОУ Дом на култура „Драги Тозија“ Ресен, за 2021 година.

 

14. 14.Годишен план за вработување на ЈОУДГ,, 11Септември“  Ресен, за 2021 година.

 

15. 15.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОУ“Цар Самоил“ Ресен за учебната 2020/2021 година.

16. 16.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ОУ“Гоце Делчев“ Ресен за учебната 2020/2021 година.

17. 17.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ОУ“Мите Богоевски“ Ресен за учебната 2020/2021 година.

18. 18.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ОУ“Браќа Миладиновци “ с.Царев Двор за учебната 2020/2021 година.

19. 19.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ОУ“Славејко Арсов “ с.Подмочани за учебната 2020/2021 година.

20. 20.Предлог -Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ОУ“Димитар Влахов “ с.Љубојно за учебната 2020/2021 година.

21. 21.Предлог-Одлука за усвојување на Стратегијата за меѓуетничка интеракција во образованието во образованието и младински активизам на Општина Ресен.

22. 22.Предлог-Одлука за организирање и реализирање на манифестацијата  ,,Преспански јаболкобер 2020’’         

23. 23.Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање Измена и дополна на програмата  за изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година.

24. 24.Предлог-Одлука   за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект -станбена куќа на КП бр.336 во КО Лескоец, на барање на Љубин Ивановски од с.Лескоец, Ресен

25.Предлог-Одлука Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на Урбанистички проект  за со намена Е2- Комунална супраструктура како основна класа на намени на КПбр.4531,КП 4533/1, КПбр.4533/2, КПбр.4533/3, КПбр.4533/4, КП4533/5,и 4533/7 м.в.,, Црвен,,, КО Ресен вон град, Општина Ресен

26.Решение за именување на член на Управниот одбор на ОУ Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен.