Информации


Свикана 26-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 26-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 14.03.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

 

 

 

              Ја свикувам 26-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 14.03.2019 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                          - Усвојување на записникот од претходната седница        

 

 

1.    Годишна (завршна) сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

2.    Годишен извештај по годишна сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

  1. Извештај по Годишна сметка на ЈКП ,,Пролетер’’ Ресен за 2018 година.

 

  1. Извештај за работењето на работни единици и сектори при ЈКП ,,Пролетер’’ - Ресен во 2018 година.

 

5.    Програмски и Финансиски извештај на Општинска Установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2018 година.

6.    Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен.

7.    Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

8.    Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.

9.    Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

10. Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – Подмочани.

11. Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор.

12. Финансиски извештај по завршна сметка за 2018 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.

  1. Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение за учениците во учебната 2018/2019 година во ОУ,,Браќа Миладиновци’’- с. Царев Двор.

 

14. Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2018/2019 година во ОУ,,Димитар Влахов’’- с. Љубојно.

15. Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2018/2019 година во ОУ,,Гоце Делчев’’- Ресен.

16. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.

17. Предлог – Одлука за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини.

18. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот инфраструктурен објект - полигон за обуки на возачи на КП бр.6347/2; на КП бр.6347/4 и на КП бр.6348/1 во КО Ресен, на барање на ДОВУ „Авто Школа“ ДООЕЛ, Здружение на возачи Ресен од Ресен, ул. „Корчуланска“.

19. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот помошен објект, на КП бр.6347/2 во КО Ресен, на барање на ДОВУ „Авто Школа“ ДООЕЛ, Здружение на возачи Ресен од Ресен, ул. „Корчуланска“ бр.74.

20. Советнички прашања.