Информации


Свикана 21-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 21-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.11.2018 година (петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам 21-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 30.11.2018 година (петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

 

 

 

 

1.    Предлог - Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2018 – 2019 година.

 

2.    Предлог - Програма ЈА-Јавно осветлување на Општина Ресен за 2019 година.

 

3.    Предлог - Програма Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2019 година.

 

4.    Предлог - Програма Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2019 година.

 

5.    Предлог - Програма МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2019 година.

 

6.    Предлог - Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2019 година.

 

7.    Предлог – Програма за чистење на речните корита на подрачјето на Оштина Ресен за 2019 година.

 

8.    Предлог - Програма за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2019 година.

 

9.    Предлог - Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2019 година.

 

10.  Предлог - Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2019 година.

 

11.  Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен  за 2019 година.

 

12.  Предлог - Програма за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитата и спасувањето за 2019 година.

 

13.  Предлог - Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Ресен за 2019 година.

 

14.  Предлог - Програма за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.

 

15.  Предлог – Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2019  година.

 

16.  Предлог - Програма за активностите на Општина Ресен од областа на образованието во 2019 година.

 

17.  Предлог - Програма за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2019 година.

 

18.  Предлог – Програма за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година.

 

19.  Предлог - Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2019 година.

 

20.  Програма за одржувaње на комуналната хигиена во 2019 година.

 

21.  Програма за одржување на јавната чистота во град Ресен за 2019 година.

 

22.  Програма за одржување и уредување на градските гробишта во Ресен за 2019 година.

 

23.  Програма  за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2019  година.

 

24.  Програма за работата на Општинската установа Дом на кутура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2019 година.

 

25.  Предлог – Програма за работата на Територијалната противпожарна единица – Ресен за 2019 година.

 

26.  Решение за именување на член во Училишен одбор на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор.