Информации


ЈАВЕН ПОВИК


ОПШТИНА РЕСЕН ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН (ReLOaD)Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан
(ReLOaD) е финансирана од Европската унија и ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во шест земји/територии од Западен Балкан. Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјте од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на денесување одлуки.

 

Со проектот ReLOaD се вклучени 5 општини во земјава: Струмица, Кавадарци, Ресен, Гостивар и Куманово.

 

Општина Ресен и проектот ReLOaD ги повикуваат сите граѓански организации во земјава да поднесуваат предлог проекти кои се доследни на развојните цели на општина Ресен и со кои се опфатени следните приоритетни области:

1.      Заштита на човековите права

2.      Млади и вработување

3.      Социјална инклузија

4.      Заштита на животната средина

  1. Туризам, култура и спорт

 

Износот на средства за одобрени проекти ќе се движи од 307.000,00 МКД до 1.845.000,00 МКД .

На граѓанските организации им е дозволено да поднесат повеќе од еден предлог проект, доколку вкупниот доделен износ не надминува 3.690.000,00 МКД за целото времетраење на проектот ReLOaD  (до јануари 2020). 

Општина Ресен и УНДП го задржуваат правото да не ги доделат расположливите средства доколку предлог проектите не ги исполнуваат зададените критериуми. Проектите може да бидат со времетраење од 6 до 8 месеци. Избраните проекти мора да се спроведат во периодот од јануари 2019 до и заклучно со август 2019.

 

ПОДОБНОСТ:

Учеството на овој јавен повик е отворено за сите формално регистрирани граѓански организации (асоцијации / организации или фондации) согласно со применливите закони и регулативи. Сите заинтересирани граѓански организации може да најдат детални информации за условите за пријавување и за критериумите за финансирање на проекти во Упатствата за подносителите, кои се составен дел од документацијата за јавниот повик.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документацијата за пријавување на јавниот повик на општина Ресен ќе биде достапна од 24.10.2018, преку испраќање барање на следната адреса: Плоштад Цар Самоил бр.20, 7310 Ресен и/или на е-меил: ruzica.perevska@resen.gov.mk на кое е наведено името на заинтересираната организација, или лично во општина Ресен, улица: Плоштад Цар Самоил бр.20, 7310 Ресен. Сите неопходни информации и електронската верзија од целиот пакет апликација може исто така да се преземат од официјалната општинска веб страница (www.resen.gov.mk) како и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org).

Информативната сесија (отворен ден) за повикот со заинтересираните подносители граѓански организации ќе се одржи во општина Ресен на ден 01.11.2018 година, со почеток во 11:00ч во општинските простории.

Прашања во врска со јавниот повик може да се поставуваат преку адресата registry.mk@undp.org, со назнака за јавниот повик. Прашањата може да се поднесуваат до 28.11.2018, а одговорите ќе се обезбедат во писмена форма во рок од 3 работни дена од датумот на прием на прашањата. За да се обезбеди транспарентност, прашањата ќе се објавуваат на веб страницата на УНДП.

ПОДНЕСУВАЊЕ АПЛИКАЦИИ:

Пополнетите апликации (со целосна документација) мора да се поднесат во три  (3) печатени копии и една електронска верзија (на CD или USB), во запечатен плик со назнака за јавниот повик, по препорачана пошта или лично, во работни денови (понеделник-петок), од 09:00 до 15:00 часот на следната адреса:

 

Општина Ресен

Плоштад Цар Самоил, бр 20

Поштенски број:7310, Ресен

 

Крајниот рок за поднесување апликации е 05.12.2018, до 15:00 часот.  Апликациите кои ќе бидат поднесени по овој краен рок ќе бидат разгледани само доколку на поштенската марка стои датум и време на испраќање пред официјалниот краен рок. На надворешната страна на пликот мора да стои името на повикот за поднесување предлог проекти, целосното име и адреса на подносителот, целосниот назив на проектот и назнаката „Да не се отвора пред официјалното отворање." Општинскиот службеник ќе издаде потврда за прием на поднесените документи. Сите подносители на предлог проекти, независно дали истите се прифатени или одбиени, ќе бидат известени во писмена форма за одлуката во врска со нивниот предлог проект во рок од 30 работни дена од затворањето на јавниот повик. Резултатите ќе бидат објавени на општинската веб страница (www.resen.gov.mk) или/и на општинската огласна табла, и на веб страницата на УНДП (www.mk.undp.org)

Aнекс 1 - Предлог проект.docx
Анекс 2 - Предлог буџет.xlsx
Анекс 3 - Логичка рамка.doc
Анекс 4 - План на активности и видливост.doc
Анекс 5 - Формулар со административни податоци.doc
Анекс 6 - Формулар со финансиски податоци.docx
Анекс 7 - Изјава за подобност.docx
Анекс 8 - Изјава за двојно финансирање.docx
Анекс 9 - Листа за проверка.doc
Анекс 10 - Насоки.doc

Најчести недоследности од минатиот јавен повик.docx