Информации


Свикана 16-та Свечена седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 16-та Свечена седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2018 година (Вторник) во 11:00 часот во големата сала на Општина Ресен.

Врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам


 Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на Свечена седница на Советот на Општина Ресен


 Ја свикувам Свечената седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 11.09.2018 година (Вторник) во 11:00 часот во големата сала на Општина Ресен.


            За седницата се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

 

1.   Избор на работно претседателство.

2.   Обраќање на Градоначалникот на Општина Ресен Живко Гошаревски по повод 74 години од ослободувањето на Ресен и Преспа и 27 години независност на Република Македонија.

3.   Формирање на делегации за полагање на свежо цвеќе на бистите на паднатите борци.

 

 

Бр.08-1762/1                                                                        Претседател      

04.09.2018 година                                                               Никола Станковски 

Ресен