Информации


Свикана 9-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 9-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 15.03.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен

      

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен   (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам 9-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден  15.03.2018 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

 

 

 1. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

 2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за IV квартал, Јануари – Декември  2017 година.

 3. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски за IV квартал Јануари-Декември 2017 година.

 4. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на Општините и Јавните претпријатија основани од Општините за IV квартал, Јануари – Декември  2017 година.

 5. Годишна (завршна) сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

 6. Годишен извештај по годишна сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2017 година.

 7. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

 8. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.

 9. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ОУ ,,Гоце Делчев’’ – Ресен.

 10. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ – с. Царев Двор.

 11. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ОУ ,,Димитар Влахов’’ – с.Љубојно.

 12. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ОУ ,,Славејко Арсов’’ – Подмочани.

 13. Финансиски извештај по завршна сметка за 2017 година на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен.

 14. Програмски и Финансиски извештај на Општинска Установа Дом на култура ,,Драги Тозија’’ – Ресен за 2017 година.

 15. Извештај по Годишна сметка на ЈКП ,,Пролетер’’ Ресен за 2017 година.

 16. Предлог – Одлука за обезбедување на финансиски средства за набавка на екстра лесно ЕЛ 1 гориво за основното и средно образование.

17. Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение и пролетен излет за учениците од прво до деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ,,Славејко Арсов,,- с. Подмочани.