Информации


Свикана 8-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 8-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 28.02.2018 година (среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен

Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен   (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам 8-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден  28.02.2018 година (среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

 

 

 1. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2018 година.

   

 2. Предлог – Одлука за одредување на вредноста на градежно неизградено земјиште за градот Ресен и селата во Општина Ресен и за одредување на вредноста на земјоделското земјиште по катастарски општини.

   

 3. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина  Ресен и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

   

 4. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување  за измирување  односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Ресен.

   

 5. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ ,,11 ти Септември’’ – Ресен.

   

 6. Предлог – Одлука за формирање на просторни сили за заштита и спасување на Општина Ресен.

   

 7. Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Мите Богоевски’’ – Ресен.

   

 8. Програми за изведување на екскурзии во шесто и деветто одделение во учебната 2017/2018 година во ОУ ,,Димитар Влахов’’ – Љубојно.

   

 9. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.1618 во КО Дрмени, за Науме Милошевски од с. Перово-Ресен.

   

 10. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, Митко Николовски од с. Шурленци-Ресен.

   

 11. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/12 во КО Сливница, за Зоран Нуневски од Битола.

   

 12. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.202/1 во КО Шурленци, за Васко Николовски од с. Шурленци-Ресен.

   

 13. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.583/2 во КО Подмочани, за Тале Кажановски од с. Подмочани-Ресен.

   

Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.122 во КО Претор, за Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи Скопје.


 1. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.4194 во КО Ресен вон градежен реон, за Ќани Алими од Ресен и Ибраим Аљими од Ресен.

   

 2. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.1263 во КО Дрмени, за Ило Калешковски од с. Дрмени-Ресен.

   

 3. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/2 во КО Сливница, за Јове Ѓоргиевски од Битола.

   

 4. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/9 во КО Сливница, за Ѓорѓи Јаневски од Скопје.

   

 5. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/13 во КО Сливница,  за  Менка Нечовска од Битола.

   

 6. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.310/5 во КО Стење, за Петар Илиев од Битола.

   

 7. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.364/5 во КО Стење, за Светислав Крстиќ од Скопје-Волково.

   

 8. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.70 во КО Стење, за Наум Трајчевски од Скопје.

   

Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.431 во КО Курбиново, за Љубица Ѓоргиевска од Скопје.


 1. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/6, КП бр.94 и КП бр.1183 во КО Сливница за Михаил Ѓоргиевски од Скопје.

 

 1. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/6 и КП бр.94 во КО Сливница, за Круме Атанасов и Душанка Атанасова од Скопје.

   

 2. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.93/10 во КО Сливница, за Ќиро Пецаковски од Битола.

   

 3. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.402 во КО Перово, за Панде Кацкаровски од Ресен.

   

 4. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.759/1 во КО Штрбово, за Никола Василевски од с. Штрбово.

   

 5. Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.947/2 во КО Дрмени, заради усогласување на намената на објектот и земјиштето, за Горче Ѓоргиевски.

   

Предлог – Одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко планската документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр.5001/2 и на КП бр.5001/6 во КО Ресен, заради усогласување на намената на објектот и земјиштето, за Неби Исмаилов од Ресен.