Информации


Известување за склучен договор


Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка , за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро, и согласно постапка со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас, реф.бр. Т.Д. 1.4.3-1/2017, се склучи Договор за јавна набавка за изготвување на Програма за пределно и партерно уредување на Езерани Парк на Природа помеѓу Општина Ресен и  Друштво за трговија, производство и услуги УНИГА СТИЛ ТАЊА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје во износ од  492.000,00 денари без ДДВ.