Информации


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗВЕДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА


Општина Ресен објавува ЈАВЕН ПОВИК Јавна набавка за прибирање на понуди За изградба на крак за водоводна мрежа на дел од ул. „Димитар Влахов“, изградба на водоводна мрежа во село Сливница (куќни приклучоци) и изградба на водоводна мрежа и филтер станица во Т.Н. Претор


SDC_RGB_hoch_pos

                


ОПШТИНА РЕСЕН

                                                                                                                                          

                                                                                                  

       

                                                                                                                                                                                      

Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро, Општина Ресен објавува

 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК

Јавна набавка за прибирање на понуди

За изградба на крак за водоводна мрежа на дел од ул. „Димитар Влахов“, изградба на водоводна мрежа во село Сливница (куќни приклучоци) и изградба на водоводна мрежа и филтер станица во Т.Н. Претор

     

реф.бр.Т.Д. 1.7.1-2/2017

 

 

Во рамките на проектот за Реставрација на екосистемот на Преспанско Езеро една од активностите претставува спроведување на мерки за подобрување на водоснабдителните системи. Потребата од  изведба на водоснабдителни систем во населени места во рамките на Општина Ресен е заснована на специфичните приоритети за заштита на животната средина во општината, умно управување со природните ресурси и подобрување на квалитетот на живот на локалното население преку обезбедување на потребни и доволни количини на здравствено исправна на вода за пиење.

 

Право да достават понуда имаат сите заинтересирани домашни и странски правни - понудувачи, кое се регистрирани за вршење на дејноста поврзана со предметот на повикот.

 

                Подигањето на тендерската документација може де биде лично од Општина Ресен или по електронски пат.

 

            Лице за контакт: Тони Јовановски, раководител на Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој и прекугранична соработка. Маил адреса: toni.jovanovski@resen.gov.mk.